Στις 31/12/2023 τελειώνει ο χρόνος που όλα τα σωματεία θα πρέπει να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους αλλιώς θα βρεθούν εκτός Μητρώου της ΓΓΑ!

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 24/11 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών-σωματείων της ΕΠΣ Ζακύνθου στην αίθουσα της Ένωσης στο Γαϊτάνι. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε ως θέμα την τροποποίηση καταστατικού και την εναρμόνιση αυτού με αυτό την ΕΠΟ. Το παρών έδωσε η πλειοψηφία των σωματείων που υπάγονται στο μητρώο 11 σωματεία στα 15.

 Οι αλλαγές διαβάστηκαν στα μέλη από τον υπάλληλο της Ένωσης και λίγο αργότερα, ψηφίστηκε η τροποποίηση δια της ανατάσεως του χειρός. Μόνο ο Διονύσιος Πέττας εκπρόσωπος του ΑΠΣ Ζάκυνθος ψήφισε παρών και το αιτιολόγησε καθώς δεν είχε γνώση των αλλαγών στο καταστατικό και αυτό γιατί δεν το είχε σταλεί έγκαιρα από την ΕΠΣ στα μέλη-Σωματεία. Η ΕΠΣ Ζακύνθου δικαιολόγησε αυτή την καθυστέρηση ότι οφειλόταν στη δικηγόρο της ΕΠΟ η οποία δεν απέστειλε ως όφειλε το τροποποιημένο καταστατικό λίγες ημέρες πιο πριν. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ζακύνθου Ανδρέας Παπανδρέου ενημέρωσε τους παράγοντες των ομάδων ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση η οποία τελειώνει στις 31/12/23 ‘όποιο σωματείο δεν έχει κάνει την απαιτούμενη τροποποίηση θα βρεθεί εκτός Μητρώου με ότι αυτό συνεπάγεται!  

Αναλυτικά τι αναφέρει το άρθρο 73 για τις επιπτώσεις μη τροποποίησης καταστατικού

Άρθρο 73 – Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως την 31η.12.2023, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που, είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

Οι αλλαγές το καταστατικό επικεντρώνονται περισσότερο στο παράρτημα Α΄

Αναλυτικά τι αναφέρει :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΚΩΛΥΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ –ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ   ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 1. Δεν μπορεί να είναι μέλος σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου Εκτελεστικής Επιτροπής Ένωσης-Μέλους της Ε.Π.Ο. , ή των οργάνων αυτής, Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ή των οργάνων αυτής, αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης  αυτών, ούτε μπορεί  να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή με απόφαση  των ανωτέρω φορέων  οποιαδήποτε  αρμοδιότητα ή έργο , ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση , διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

α) Όποιος  δεν έχει συμπληρώσει  το δέκατο όγδοο (18ο) έτος  της ηλικίας του , και

β) Όποιος  έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο  για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί  απαλλακτική απόφαση  ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί  σε βαθμό πλημμελήματος  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε  την τελευταία  δεκαετία, είτε σε ποινή  φυλάκισης ανώτερη του  ενός (1) έτους, είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής,  για τα ποινικά  αδικήματα  του παρόντος νόμου  και ιδίως  αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο  41 ΣΤ του ν.2725/1999 ή για χρήση  ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης , κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια  χρεωκοπία, λαθρεμπόρια, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής-μεσάζοντες, παραχάραξη , πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση έγκλημα κατά της γενετήσιας  ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών , περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ)  Όποιος  δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί  με τις παρεπόμενες  ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης  θέσεων και αξιωμάτων , για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν  οι στερήσεις αυτές.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις  διατάξεις  του άρθρου 130 του Ν.2725/1999 και για  όσο χρονικό διάστημα διαρκεί   η  τιμωρία.

Τα κωλύματα της περ. β’ της παρούσης  παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους  ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας (Π.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

2.  Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές  δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου. Δεν  επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωματείου, ένωσης ή της Ε.Π.Ο. για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση πέντε (5) πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα  του  συνδέσμου διαιτητών στον οποίο άνηκε ή την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη λήξη του τελευταίου  διοριστηρίου του. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται  με κάθε νόμιμο τρόπο.

Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή του, ως υποψηφίου, σε αρχαιρεσίες σωματείου, Ένωσης ή Ε.Π.Ο., και η τυχόν εκλογή του είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης και οι βοηθοί διαιτητές.

3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία προπονητές δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας προπονητή, εν  ενεργεία  ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωματείου, Ένωσης ή της Ε.Π.Ο. για την ανάδειξη Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση  πέντε (5)πλήρων, ετών από την κατάθεση του διπλώματός του και την αποδεδειγμένη τελευταία ενασχόλησή του ως  προπονητή.

Η κατά παράβαση  της διάταξης αυτής συμμετοχή ως υποψηφίου, σε αρχαιρεσίες σωματείου, Ένωσης ή της Ε.Π.Ο., και η τυχόν εκλογή του είναι αυτοδίκαια άκυρες.

4. Ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγραφεί, με αίτησή του, ως μέλος σε σωματείο, σύμφωνα με τους όρους  και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, με την παρέλευση 30 μηνών από την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα, η οποία βεβαιώνεται από την Ε.Π.Ο. Επίσημος ποδοσφαιρικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από μια εθνική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

Ένα (1) έτος μετά την εγγραφή του ο ποδοσφαιριστής αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

5. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη ποδοσφαιρικού σωματείου το προσωπικό  του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή την ΕΠΟ.

Ομοίως δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου ποδοσφαιρικού σωματείου, υπερκείμενης Ένωσης – Μέλους και της ΕΠΟ οι εμπίπτοντες στις διατάξεις του αρθρ.3 παρ.8 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει.

6.Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε Ενώσεις ή την ΕΠΟ. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει, επίσης, για όσους λειτουργούν ατομικά (προσωπικά οι ίδιοι) επιχειρήσεις προγνωστικών και στοιχήματος για αγώνες ποδοσφαίρου, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους.

7.Απαγορεύεται να είναι μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, Εκτελεστικής Επιτροπής Ένωσης της ΕΠΟ ή των μελών αυτής, Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ ή των οργάνων αυτής, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιανδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα, ιδιοκτήτης, μέτοχος, εργαζόμενος ή συμβαλλόμενος με οποιαδήποτε αιτία, ποδοσφαιρικών προπονητικών κέντρων κάθε μορφής (πχ 5Χ5 κλπ), στα οποία εκπαιδεύονται ή αγωνίζονται ποδοσφαιριστές ή εν γένει καλλιεργείται το άθλημα του ποδοσφαίρου. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ιδιοκτησία, διοίκηση ή διαχείριση ΠΑΕ.

8.Τα αναφερόμενα στις παρ. 1α και 1β, παρ.5 και παρ. 6 κωλύματα και περιορισμοί ισχύουν και αποτελούν κωλύματα για οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπως ενδεικτικά, διαιτητές, παρατηρητές, προπονητές, διαμεσολαβητές (agents) αγώνων και ποδοσφαιριστών.

9.Απαγορεύεται σε σωματεία και ενώσεις η σύναψη πάσης φύσεως σύμβασης  (έργου, μίσθωσης, εργασίας κ.λ.π.) με πρόσωπα  που έχουν συγγενική  σχέση μέχρι και Δευτέρου βαθμού με οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτών. Η τυχόν υπογραφείσα σύμβαση είναι άκυρη, κάθε δε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που συμμετείχε στην σύναψη  της σύμβασης, , εκπίπτει του αξιώματος του.

10. Απαγορεύεται η εμπλοκή κάθε προσώπου  με οποιαδήποτε ιδιότητα στο χώρο του Ποδοσφαίρου , στο οποίο έχει επιβληθεί, με τελεσίδικη απόφαση των δικαστικών Οργάνων του παρόντος    καταστατικού, η ποινή της απαγόρευσης   ενασχόλησης του με τις δραστηριότητες του αθλήματος του ποδοσφαίρου.  Με την έκδοση  της οικείας απόφασης  κάθε πρόσωπο εκπίπτει άμεσα και αυτοδίκαια  της τυχόν ιδιότητας του. Η έκπτωση των κωλυόμενων προσώπων διαπιστώνεται  με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. σε κάθε περίπτωση, εντός δυο (2) μηνών από την ψήφιση  του παρόντος.

11.   Η έκπτωση ενός μέλους του σωματείου , μέλους Δ.Σ. σωματείου , μέλους Ε.Ε.  Ενώσεως  ή μέλους  της  Ε.Ε.  της Ε.Π.Ο. , από τη θέση που κατέχει , λόγω Κωλύματος που προβλέπεται στο εν λόγω  Παράρτημα Α’  ή από το νόμο, επέρχεται είτε με απόφαση  του Δ.Σ του σωματείου ή της Ε.Ε. της Ενώσεως ή της Ε.Ε της Ε.Π.Ο, είτε  με διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου (κρατικού) οργάνου.

Το  μέλος  που εξέπεσε  μπορεί να επανέλθει  στη θέση που κατείχε , εφόσον το κώλυμα που αποτέλεσε την αιτία εκπτώσεως   εξέλιπε και συγκεκριμένα:

α) εκδόθηκε αθωωτική απόφαση (στις περιπτώσεις που ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα έφεσης αμετάκλητη αθωωτική)  ή αμετάκλητο  απαλλακτικό βούλευμα, στην περίπτωση που η έκπτωση είχε επέλθει λόγω ποινής ή δίωξης που αφορούσε ποινικό αδίκημα.

β) εξέλιπε  με νόμιμο τρόπο ο λόγος  που αποτελούσε το κώλυμα σε όλες τις λοιπές  περιπτώσεις.

Το μέλος που εξέπεσε, επανέρχεται στην θέση που κατείχε, είτε:

α) Με  απόφαση του αρμοδίου  (κρατικού) οργάνου που είχε εκδώσει την διαπιστωτική πράξη εκπτώσεως του.

β) Με απόφαση  των ιδίων οργάνων, ήτοι  του Δ.Σ του Σωματείου  ή της Ε.Ε. της Ενώσεως  ή της Ε.Ε  της Ε.Π.Ο. , τα οποία στην εκάστοτε περίπτωση είχαν εκδώσει την απόφαση έκπτωσης του μέλους.

γ)Με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. σε κάθε περίπτωση που το όργανο, ή ο φορέας που εξέδωσε την απόφαση αδρανεί.

Στην περίπτωση κατά την οποία το κώλυμα που αποτέλεσε την αιτία εκπτώσεως εξέλιπε, η απόφαση περί επανόδου του μέλους είναι υποχρεωτική για το όργανο που εξέδωσε την  απόφαση έκπτωσης.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.