Στις τοπικές εφημερίδες, δημοσιεύτηκε χθες  η διακήρυξη δημοπράτησης του έργου κατασκευής του γηπέδου των Αμπελοκήπων συνολικού κόστους  236.693,55 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Σύμφωνα με την διακήρυξη, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 9η Σεπτέμβριου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 12η Σεπτέμβριου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στην Δ/ΝΣΗ Τεχνικών έργων ΠΕ Ζακύνθου. Σύμφωνα πάντα με την διαδικασία, θα απαιτηθεί και άλλος εύλογος χρόνος μέχρι την  ανάδειξη του ανάδοχου, καθώς υπάρχουν  διαδικασίες (νόμοι) που θα πρέπει να τηρηθούν, όπως ενστάσεις μέχρι να ανακοινωθεί η εταιρία που θα αναλάβει το έργο. Έτσι λοιπόν ίσως φτάσουμε μέσα στον χειμώνα μέχρι να μπει ο εργολάβος στον συγκεκριμένο χώρο. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε αρκετές ομάδες αλλά και στην διεξαγωγή του πρωταθλήματος που ξεκινά στα τέλη του Οκτωβρίου. Το έργο περιλαμβάνει αλλαγή και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 5ης γενιάς, δημιουργία μεταλλικής κερκίδας και ανάπλαση του χώρου των αποδυτηρίων.

Αναλυτικά η προκήρυξη του έργου    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  για την ανάθεση του έργου:«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,  Περιφερειακής  Ενότητας Ζακύνθου.

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με  δαπάνη εργασιών: 174.368,19€ και με συνολική αξιά χωρίς Φ.Π.Α. 236.693,55€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια  προσβάσιμο χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης  www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.pin.gov.gr.

Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147 Α΄/8-08-2016) ως ισχύει. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική ‘άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η                                         

9η  Σεπτεμβρίου  2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία  και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται 12η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  στη Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Ζακύνθου.

Εάν για τεχνικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα

καταληκτική  ώρα ή ημέρα ή  εάν δεν έχει υποβληθεί καμία  προσφορά,  η καταληκτική  ώρα και ημέρα

μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ώρα και ημέρα σύμφωνα με απόφαση    της αναθέτουσας   αρχής.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.), που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη.

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 4.733,87 ΕΥΡΩ, με ισχύ  τουλάχιστον μέχρι τριάντα (30) ημέρες  μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ, Κ.Ε. 9732.03.019.001.001, NUTS: EL621, CPV: 45212290-5. 

7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

9. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και την αναλυτική Διακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 713-35/07-08-2019  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4, Τ.Κ. 10248-ΑΘΗΝΑ.

2.  Σύνδεσμο Εργοληπτών Δ.Ε- ΕΝΤΑΥΘΑ.

3.  Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Ζακύνθου «ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟY».

4.  Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Ζακύνθου «ΕΡΜΗΣ».

5.  Εβδομαδιαία Εφημερίδα Ν. Ζακύνθου «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ».

6.  Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Ζακύνθου (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν.).

7.  Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού

8.  Δ.Τ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.