Βάση του νέου Κανονισμού Προπονητών 2019 (που δημοσιοποιήθηκε μόλις στις 7/8), αναφορικά με τους προπονητές που μπορούν να δουλέψουν στα ερασιτεχνικά σωματεία ποδοσφαίρου Γ’ Εθνικής και Τοπικών Ερασιτεχνικών Κατηγοριών,ισχύουν τα εξής (με …πλήθος απαιτήσεων, αν πραγματικά τηρηθούν…):

* * * Τα σωματεία ανώτατης Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσλαμβάνουν προπονητές κατόχους διπλώματος UEFA Β’ τουλάχιστον.

Κατ’ εξαίρεση σωματείο που ανήλθε από την αμέσως κατώτερη κατηγορία στην Α’ Κατηγορία (Α1 για την Ηλεία δηλαδή) κι είχε προπονητή με δίπλωμα UEFA C’, μπορεί να τον διατηρήσει στην Α’ Κατηγορία, όμως όταν διακοπεί η τυχόν συνεργασία μαζί του υποχρεούται σε πρόσληψη προπονητή κατόχου UEFA Β’.

* * * Τα σωματεία Α2 – Β’ – Γ’ (Ερασιτεχνικής Κατηγορίας) πρέπει υποχρεωτικά να προσλαμβάνουν προπονητές κάτοχους διπλώματος UEFA C’ τουλάχιστον.

– Όσοι προπονητές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων σε Σχολή προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. και είναι υπό καθεστώς αξιολόγησης, λογίζονται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής (για δύο χρόνια από την ημερομηνία φοίτησης της σχολής) ως προπονητές της αντίστοιχης κατηγορίας διπλώματος.

– Όσοι προπονητές είναι κάτοχοι Πιστοποιητικών Παρακολούθησης σχολών UEFA B’ και C’ δεν μπορούν να εκδώσουν ταυτότητα τριετίας και να προσληφθούν από Ερασιτεχνικά σωματεία.

Στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή είναι δηλαδή πλέον υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ (όπως ακριβώς αναφέρεται):

Στην περίπτωση που σε μία ΕΠΣ δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός προπονητών για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, η ΕΠΣ θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει αυτή σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ.

* Κάθε σωματείο που διαθέτει τμήματα Υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ, υποχρεούται σε πρόσληψη διπλωματούχου προπονητή με δίπλωμα UEFA C’ τουλάχιστον (για τα τμήματα αυτά). Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα.

Ταυτότητες Προπονητών και Δελτία Πιστοποίησης

Η Ε.Π.Ο. εκδίδει ταυτότητες προπονητών, τριετούς διάρκειας και δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών στην τεχνική περιοχή.

Οι ταυτότητες προπονητών διακρίνονται σε:

α) Ταυτότητες προπονητών UEFA, οι οποίες απονέμονται σε κατόχους διπλωμάτων UEFA CONVENTION 2015 UEFA PRO, UEFA A UEFA B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Elite Youth Α, UEFA FUTSAL B

β) Ταυτότητες προπονητών Ε.Π.Ο., οι οποίες απονέμονται σε κατόχους διπλωμάτων UEFA C.

Η ταυτότητα προπονητή UEFA, αλλά και η ταυτότητα προπονητών Ε.Π.Ο., αναθεωρείται υποχρεωτικά εντός τριετίας από την ημερομηνία έκδοσής της, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται.

Το Δελτίο πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή, αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του.

Κάθε νέα αγωνιστική περίοδο η Ε.Π.Ο. για τα πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τα πρωταθλήματα υποδομής των ερασιτεχνικών τμημάτων των Π.Α.Ε. και οι Ε.Π.Σ. για τα λοιπά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ευθύνης τους, εκδίδουν τα δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών και των βοηθών προπονητών στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό κι εκδίδεται με δαπάνη του προπονητή και αναγράφει το σωματείο στο οποίο ανήκει ο προπονητής. Σε περίπτωση δε αλλαγής σωματείου, ο προπονητής θα πρέπει, ιδία δαπάνη, να εκδίδει νέο δελτίο πιστοποίησης από την οικεία ΕΠΣ, με υποβολή νέων δικαιολογητικών από την ΠΑΕ ή το σωματείο. α) Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή Πριν την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου (για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος ξεχωριστά) και σύμφωνα με την προκήρυξη του εκάστοτε πρωταθλήματος, θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο.) ή στην οικεία Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά πρωταθλήματα ευθύνης τους), τα δικαιολογητικά έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, προκειμένου έγκαιρα και πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος, όλοι οι Προπονητές / Βοηθοί Προπονητές, όλων των κατηγοριών, να έχουν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή στην κατοχή τους. Η ιδιότητα του Προπονητή (Προπονητής / Βοηθός Προπονητή), καταγράφεται στο Δελτίο Πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό πρόσληψής του.

Ιδιωτικό συμφωνητικό – σύμβαση πρόσληψης προπονητή

Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και της Π. Α. Ε. ή του σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται, υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS, επίσημο δε αντίγραφο αυτού με το αποδεικτικό υποβολής, κατατίθεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του:

α) για μεν τις Εθνικές κατηγορίες, στην Ε.Π.Ο.

β) για δε τα Τοπικά πρωταθλήματα, στην οικεία Ε.Π.Σ.

– Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητο για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης εισόδου στην τεχνική περιοχή.

Προπονητής – Ποδοσφαιριστής

Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει αποκτήσει δίπλωμα ή διπλώματα προπονητή ΕΠΟ/UEFA οιασδήποτε κατηγορίας.

Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.

Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν επιβάλλεται να καταθέσει την ταυτότητά του.

Για τα σωματεία Γ’ Εθνικής

Τα σωματεία Γ’ Εθνικής Κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσλαμβάνουν προπονητές κατόχου διπλώματος UEFA Α’ τουλάχιστον.

Κατ’ εξαίρεση, σωματείο που ανήλθε από την Α’ τοπική Κατηγορία στη Γ’ Εθνική κι είχε προπονητή με δίπλωμα UEFA Β’, μπορεί να τον διατηρήσει, όμως όταν διακοπεί η τυχόν συνεργασία μαζί του υποχρεούται σε πρόσληψη προπονητή κατόχου UEFA Α’.

Κατ’ εξαίρεση επίσης, σωματείο δύναται να ξεκινήσει την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 με προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA B’, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του, ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α’ τουλάχιστον.

Ομάδα που αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία και έχει συνάψει έγγραφη συμφωνία με προπονητή ποδοσφαίρου, κάτοχο διπλώματος UEFA B’, με ημερομηνία κατάρτισης της συμφωνίας και καταχώρισης στο taxisnet έως την 31.7.2019, δύναται να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2019-2020 με αυτόν τον προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α’.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ (όπως ακριβώς αναφέρεται):

Σε Ε.Π.Σ. στις οποίες δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προπονητών με δίπλωμα UEFA A’, δύναται η ΕΠΣ να απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει αυτή σχετικά για την επίλυση του ζητήματος.

Ποινές

Στους παραβάτες επιβάλλεται, χρηματικό πρόστιμο, ως ακολούθως:

α) Για τα σωματεία Τοπικών Κατηγοριών, που δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση πρόσληψης, πρόστιμο εκατό (100) Ευρώ ανά αγώνα.

β) Για σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας, πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ ανά αγώνα.

* * * ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ για την ΗΛΕΙΑ: Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες για τα σχετικά στοιχεία, και με βάση τα παραπάνω, σε σχέση με τον αριθμό συγκεκριμένων προδιαγραφών διαθέσιμων προπονητών για τις ηλειακές ομάδες, το ηλειακό ποδόσφαιρο πιθανότατα να εμπίπτει στη γενική περίπτωσηερωτήματος την ΕΠΟ και κατεύθυνσης από αυτήν. Οπότε τα τελικά νεότερα θα κοινοποιηθούν απο την ΕΠΣ Ηλείας.

iliaoikonomi

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.